فهرست محصولات بخش : نفت ، گاز و پتروشیمی


کد مقاله #182 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
A simple and fast microwave assisted approach for the reduction of graphene oxide
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش ساده و سریع با کمک مایکروویو برای کاهش اکسید گرافن
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #174 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
Comparison of different waxes as processing agents for low-density polyethylene
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مقایسه واکس های مختلف بعنوان عوامل پردازش برای پلی اتیلن با چگالی کم
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #173 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
Thermal Fractionation and Properties of Different Polyethylene/Wax Blends
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
جداسازی حرارتی و خواص آمیخته های مختلف پلی اتیلن / واکس
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #154 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
WELL CONTROL COMPUCATIONS AND SPECIAL PROCEDURES
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
چالش‌های کنترل چاه و راهکارهای ویژه
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #153 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
مخلوط سازی سیمان
تعداد صفحات انگلیسی:
22 صفحه
عنوان فارسی:
cement blending
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #152 زمینه: نفت ، گاز و پتروشیمی
عنوان انگلیسی:
Controllability analysis of heat integrated distillation systems for a multicomponent stream
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
آنالیز قابلیت کنترل سیستمهای یکپارچه تقطیر گرمایی برای یک جریان چند جزئی
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...