فهرست محصولات بخش : مدیریت


کد مقاله #209 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
INDUSTRIAL MARKETING
تعداد صفحات انگلیسی:
45 صفحه
عنوان فارسی:
بازاریابی صنعتی
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #207 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
rom concept t o implementation: The de velopment of the emergi ng clou d computin g indus try in Chi
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
از مفهوم تا اجرا: توسعه ی صنعت در حال ظهور رایانش ابری در چین
تعداد صفحات فارسی:
44 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #201 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Exploring the role of brand identification and brand love in generating higher levels of brand loyal
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی نقش تشخیص برند و عشق به برند در تولید سطوح بالاتر وفاداری به برند
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #188 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
رهبری تحول گرا، رضایت شغلی و عملکرد تیمی: مدلی میانجی گرانه و چند سطحی از اعتماد
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #187 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Business and Information Technology Confederacy for Customer Relationship
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اتحاد کسب و کار و فن آوری اطلاعات برای ارتباط با مشتری
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #186 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Impact of eCRM on Loyalty and Retention of Customers in Iranian Telecommunication Sector
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر eCRM بر وفاداری و حفظ مشتریان در بخش مخابرات ایرانیان
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #185 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
IT alignment strategies for customer relationship management
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی های هم سویی IT برای مدیریت ارتباط با مشتری
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #184 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Information Technology (IT) as An Improvement Tool For Customer Relationship Management (CRM)
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
فن آوری اطلاعات (IT) به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #177 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
What do we really understand about how managers make important decisions?
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ما چه درکی از چگونگی اخذ تصمیمات مهم توسط مدیران داریم؟
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #168 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The Infl uence of Technology on the Future of Human Resource Management
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر تکنولوژی در آینده مدیریت منابع انسانی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #161 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
the global growth of private higher education
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
رشد جهانی آموزش عالی خصوصی
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #145 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Intensity-based Credit Risk Models
تعداد صفحات انگلیسی:
28 صفحه
عنوان فارسی:
مدل های ریسک اعتباری بر پایه شدت
تعداد صفحات فارسی:
51 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
255,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #137 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
System dynamics simulation model for assessing socio-economic impacts of different levels of environ
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
مدل شبیه سازی دینامیک سیستم برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی سطوح مختلف تخصیص جریان زیست محیطی
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #131 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
A Framework to Manage the Complex Organization of Collaborating: Its Application to Autonomous Syste
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
ارائه چهارچوبی برای مدیریت تشریک مساعی سازمان های پیچیده: کاربردهای آن برای سیستم های مستقل
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #124 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Dual Leadership in Complex Organizations
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
رهبری دوگانه در سازمان های پیچیده
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #123 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Combined make-to-order/make-to-stock supply chains
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
زنجیره‏ ی تامین ترکیبی تولید برای سفارش/تولید برای انبارش
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #122 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Managing inventories in a two-echelon dual-channel supply chain
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت موجودی ها در یک زنجیرة تامین دوسطحی و دو کاناله
تعداد صفحات فارسی:
39 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
195,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #113 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
INFORMATION AS AN ASSET: THE SENIOR MANAGEMENT AGENDA
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
اطلاعات به عنوان دارایی : صورت جلسه مدیریت ارشد
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
45,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #110 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Management, Strategic Management Theories and the Linkage with Organizational Competitive Advantage
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت، نظریه های سیاستیِ مدیریت و ارتباط با فواید رقابت سازمان دهی شده از دید مبنی بر منبع
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #109 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Current Trends in Human Resource Management
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
رویه های فعلی در مدیریت منابع انسانی
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
25,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #107 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
?Does Strategic Planning Enhance or Impede Innovation and Firm Performance
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
برنامه‌ریزی راهبردی، خلاقیت و عملکرد شرکتها را افزایش می‌دهد یا کاهش؟
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #102 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Measuring human capital
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اندازه گیری سرمایه های انسانی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #97 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
An expert system for real-time traffic management in wireless local area networks
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم خبره برای مدیریت آنی ترافیک در شبکه¬های بیسیم محلی
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #96 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The moderating effect oforganisational life cycle stages on the association between the interactive
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
اثر تعدیل کننده ی مراحل چرخه زندگی سازمانی بر ارتباط بین رویکردهای تعاملی و تشخیصی استفاده از کنترل
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
145,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #95 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Optimal market ing strate gy: A decision-makin g with ANP and TOP SIS
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی بازاریابی مطلوب: تصمیم گیری با ANP و TOPSIS
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #92 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The moderating effect of organisational life cycle stages on the association between ....
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
اثر تعدیل کننده ی مراحل چرخه زندگی سازمانی بر ارتباط بین رویکردهای تعاملی و تشخیصی استفاده از ......
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
145,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #83 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Simulating an agile, synchronized manufacturing system
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
شبیه سازی سیستم تولید سریع و همگام سازی شده
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #78 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Five Tactics for Keeping Branches Relevant
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
پنج تاکتیک برای مرتبط نگه داشتن شعبه ها
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
25,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #76 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Integrating trust and personal values into the Technology Acceptance Model: The case of e-government
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‏های شخصی با مدل پذیرش فناوری: مورد به کارگیری خدمات دولت الکترونیک
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #75 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The willingness of e-Government service adoption by business users: The role of offline service qua
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تمایل کاربران کسب و کار در به کارگیری خدمت دولت الکترونیک: نقش کیفیت خدمت آفلاین و اعتماد در فناوری
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #74 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Rebuilding public trust in government administrations through e-government actions
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
بازسازی اعتماد عمومی نسبت به سازمان‏های دولتی توسط فعالیت در زمینه‏ی دولت الکترونیک
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #68 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
CRM in Hotel Industry
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
CRM در صنعت هتل داری
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #64 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
choosing a research design
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
انتخاب طرح پژوهشی
تعداد صفحات فارسی:
42 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #58 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Time-driven activity-base d costing in an outpatient clinic environment: Development, relevance and
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
هزینه یابی فعالیت-محور بر مبنای زمان در محیط درمانگاه بیماران سرپایی: توسعه ، ارتباط و تاثیر مدیریت
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #47 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
A quantitative description for efficient financial markets
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
توصیفی کمی از بازارهای مالی کارآمد
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #32 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Challenges of Enterprise Resource Planning implementation in Iran large organizations
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
چالش های پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان های بزرگ ایران
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #29 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Explaining consumer satisfaction of services: The role of innovativeness and emotion in an electroni
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
تعریف رضایت مشتری از خدمات : نقش نوآوری و احساسات ( هیجان) در فضای واسط الکترونیکی EME
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #25 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Ranking of DMUs by using TOPSIS and different ranking mo dels in DEA
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
رتبه بندی DMUها با استفاده از TOPIS و مدل های متفاوت رتبه بندی در DEA
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #6 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Prioritizing Investments Across the BRIC Markets
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بازارهای BRIC
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...