کد مقاله #57 زمینه: معماری
عنوان انگلیسی:
Point-fixed glazing system: axonometric
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم پوشش شیشه ای نقطه ثابت
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
چکیده فارسی:
بعدهای خطوط مختلف، همانطور که توسط برنامه محاسبه شده اند، در عمل می تواند به عنوان ابعاد اجزای مختلف سیستم ساختاری استفاده شود.
به منظور بررسی اینکه آیا ایده خلق فرایندهای سلسله مراتبی سازمان یافته، با استفاده از سیستم های پوشش شیشه ای نقطه ثابت، در عمل ممکن است یا نه، الگوریتمی ایجاد شده است که یک ساختار موجود را با سلسله مراتبی فراکتالی در سیستم پشتیبان آن شبیه سازی می کند: نمای سره در لاویلت توسط پی.رایس در پاریس. سیستم ساختاری این ساختمان می تواند به عنوان مدل به کاربرده شود، و به پوسته هایی که جلوتر توصیف شده اند، یا هر نمونه مشابه دیگر، شکل های 6(ب) و 6 (ث)، اعمال شوند.
بنابراین، این مثال ها تکنیک طراحی جدیدی را استخراج می کند که ایده هندسه فراکتال را در ساختارهای 3dاعمال می کند. پیکربندی هندسی، ریخت شناسی ساختاری و زیربخش های سلسله مراتبی در سیستم پشتیبان، تجلی معماری جدیدی را تولید می کند. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...