کد مقاله #48 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Orthogonal Defect Classification Using Defect Data to Improve Software Development
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
طبقه بندی نقص متعامد با استفاده از نقص اطلاعات برای بهبود توسعه نرم افزار
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل pdf ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده - در این مقاله یک چارچوب توسعه یافته توسطIBM برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده های
جمع آوری شده در طول توسعه نرم افزارارائه خواهد شد. این مقاله به توصیف  طبقه بندی نقص متعامد
)ODC( میپردازد و نشان میدهد که چگونه ODC میتواندروند پیشرفت و توسعه را با توجه به کیفیت محصول و
شناسایی مشکلات, اندازه گیری کند. نتایج این مقاله حاصل مطالعات انجام شده توسط شرکت مرکز نرم افزار
موتورولا ،و نرم افزار آزمایشگاهی)SSL / CSC( و زیرساخت گروه سلولی، سیستم مرکزی پایه )GSMBSS(
گروه توسعه نرم افزار GSM است. در نهایت، در مورد برنامه های آینده GSMBSS برای استقرار ODC بحث
شده است.
واژه ها ی کلید - جلوگیری از نقص ها، طبقه بندی نقص متعامد، بازرسی، بهبود پردازش، مدیریت فرآیند
تحلیلی، آنالیز ریشه ای  علت نقص.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...