کد مقاله #47 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
A quantitative description for efficient financial markets
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
توصیفی کمی از بازارهای مالی کارآمد
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
ما در این مقاله یک مدل سیستم کنترل برای توصیف بازارهای مالی کارآمد طراحی می کنیم. ما در این مدل کارایی یک بازار مالی را در قالب کمی با برابری قیمت-ارزش مجانب قوی تعریف می کنیم. با استناد به اصول مدل داخلی تئوری آیین نامه ی بازده قوی نشان می دهیم که در مدل پیشنهاد شده تحت هیچ شرایط پوچی بازار کارامد نیست مگر اینکه فقط شرایط زیر درست دریافت شوند: 1) تاجران در قالب یک گروه بتوانند هر قیمت گذاری اشتباهی را در ارزش دارایی تعیین کنند( حتی اگر هیچ تاجری به تنهایی نتواند آن را به درستی انجام دهد) و 2) تاجران به عنوان یک گروه یک مدل داخلی از فرآیند ارزش را تاسیس کنند ( مجددا حتی اگر هیچ تاجری به طور انفرادی آن را نداند). این نتیجه اصلی مقاله که عمدا از نیاز به عقلانیت سرمایه گذار اجتناب می کند در قالب کمی تشریح می کند که هر چه بازارها شفاف تر باشند کارآمدتر می شوند. یک مثال بیشتر برای نشان دادن توسعه نظری ارائه می شود.  
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...