کد مقاله #45 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Noto Cathedral: soil and foundation investigation
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
کلیسای نوتو : بررسی خاک و فونداسیون
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
چکیده فارسی:
در سیزدهم مارچ 1996 گنبد کلیسای نوتو متعلق به نیکولاس مقدس به دلیل فروپاشی سازه ای پس از زمین لرزه فرو ریخت و تخریب شد.به منظور مطالعه برهم کنش ساختار خاک یک آزمایشگاه مجهز و همچنین آزمایشهای انجام شده در محل برای دست یابی به مشخصات خاک به کار گرفته شد. در این مقاله نتایج شناسایی خصوصیات دینامیکی و قوانین نرمال سازیجهت بررسی گیسختگی مدول برشی و نسبت میرایی با افزایش سطح فشار ارائه شده اند.فنداسیون موجود کلیسا به وسیله حفاری و آزمایش بر روی سنگ ها و ملات مورد بررسی قرار گرفت.فنداسیون ها مورد بازرسی چشم قرار گرفتند تا اندازه و میزان فرورفتگی آنها مشخص شود.سپس برهم کنش های خاک و فنداسیون به وسیله نرم افزار Finite Elementو مقررات SOFIAمورد تحلیل قرار گرفت. این تحلیل وزن سازه را با استفاده از روش منطقه تاثیر انجام شد.به طور خاص تاثیرات طراحی کار بهسازی فنداسیون مورد مطالعه قرار گرفت و وضعیت قبل و بعد از اقدامات بهسازی فنداسیون با یکدیگر مقایسه شدند.
مدول برشی و نسبت میرایی (از تست های آزمایشگاهی)
بازرسی سایت در محدوده ای به مساحت 3200 متر مربع (80*40) و عمق بیشینه 81 متر انجام شد.نمونه های دست نخورده توسط نمونه گیرهای شلبی 86 میلی متری گرفته شدند.لایه های خاک نوتو عمدتا از ماسه رسی نیمه سخت و تحکیم شده طبیعی تشکیل شده اند.
مقادیر میزان رطوبت طبیعی wnعمدتا در بازه 15 تا 37 درصد قرار دارند.مقادیر حدود اتربرگ wl=37-58%و wp=17-22%با ضریب پلاستیسیته PI=15-40%می باشند.این خصوصیات و ضرایب خاک نوتو نشان از همگنی پایین آن با لایه های پایینتر دارد.این عدم همگنی توسط آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)با تحلیل تعداد ضربه ها NSPTکه در محل بازرسی خاک انجام شد  نیز تائید شد. لایه های خاک می تواند به عنوان خاک غیرآلی با پلاستیسیته متوسط دسته بندی شود.آزمایش فشارسنج منارد، آزمایش پیزومتر، آزمایش های درون گمانه ای دان هول و کراس هول، آزمایش پرتونگاری لرزه ای،آزمایش رادار نفوذیسطحی و آزمایش های لرزه ای سطحی نیز انجام شد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...