کد مقاله #38 زمینه: علوم پایه
عنوان انگلیسی:
Transcriptional regulation by Ferric Uptake Regulator (Fur) in pathogenic bacteria
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تنظیم رونویسی توسط تنظیم کننده¬ی جذب آهن (FUR) در باکتری های بیماری زا
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
چکیده فارسی:
در محیط بی­هوازی باستان، آهن (Fe²)یکی از اولین فلز کو­فاکتورها بود. اکسیژنه شدن در جهان باستان، باکتری ها را برای به دست آوردن ،آهن فریک (Fe³)نا محلول و سپس برای دفاع در برابر گونه های اکسیژن فعال (ROS) که توسط شیمی فنتون تولید شده به چالش کشید. برای به  دست آوردن Fe³، باکتری ها ترکیبات کم وزن مولکولی به نام سایدروفورها (ماکروفاژي که حاوي هموسدرين باشند) را تولید می کنند، که تمایل بسیار بالایی برای Fe³دارد. با این حال، در مدت عفونت میزبان آهن را از عوامل بیماری زا توسط تولید آهن و سایدروفور- کلیت پروتئین ها به وسیله ی بیرون راندن عامل بیماری زا از داخل سلول که حاوی محفظه هایی می­باشد و همچنین توسط محدود کردن جذب آهن در رژیم غذایی محدود می­کند. تنظیم کننده­ی جذب آهن (Fur)یک عامل رونویسی است که با بهره گیری از Fe²به عنوان یک کورپرسور و سرکوب کننده­ی سنتز سایدروفور در پاتوژن­ها (عوامل بیماری زا) عمل می­کند.رگلاتور (تنظیم کننده) جذب آهن، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیان آنزیم­هایی را که در برابر آسیب   ROSحفاظت می­کنند را کنترل می­نماید. بنابراین، چالش هموستاز آهن و دفاع در برابر ROSاز طریق تنظیم کننده ی جذب آهن می باشد. گرچه نقش تنظیم کننده­ی جذب آهن به عنوان یک مهار کننده به خوبی مستند است، شواهد نشان می­دهد کهFURمی­تواند به عنوان یک فعال کننده عمل کند. فعال سازی FURمی­تواند طی سه مکانیسم مجزا اتفاق بیافتد، (1) مستقیما از طریق RNAهای کوچک، (2) اتصال در عناصر تنظیم کننده cis(سیس) که بکارگیری هولو­آنزیم RNAپلیمراز را بالا می­برد(RNAP)، و (3) به عنوان یک آنتی رسپتور(ضد مهارکننده) توسط از بین بردن یا مسدود کردن اتصال DNAمهارکننده ی رونویسی عمل کند. به علاوه، همولوگ های FURدفاع در برابر فشار پراکسید را کنترل می­کند (PerR)، و همچنین جذب فلزات دیگر از جمله روی (Zur)و منگنز (Mur)در باکتری بیماری­زا را کنترل می­کند. اعضای خانواده­­ی تنظیم کننده­ی جذب آهن(FUR)  برای بیماری­زایی در پاتوژن های باکتریایی هنگام جهش یافتنFURمهم هستند، perR یا zurکاهش بیماری­زایی عفونی را در حیوانات متعدد و مدل هایی گیاهی نشان می­دهد. این بررسی بر وسعت تنظیم کننده­ی FURدر باکتری بیماری زا تمرکز دارد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...