کد مقاله #21 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Markov Chain Monte Carlo Approach to Nonlinear Parametric System Identification
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
رویکرد مونت¬کارلوی زنجیر مارکوفی در شناسایی سیستم پارامتریک غیرخطی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
95,000 ريال
چکیده فارسی:
شناسایی سیستم غیرخطی در یک محیط آمیختۀ عضویت­-در مجموعه[1] و آماری بحث می­شود. یک رویکرد مونت کارولوی زنجیر مارکوفی (MCMC)ارائه می­شود که مجموعۀ شدنی پارامتر، مینیمم حجم بیضی وار کران-بیرونی[2] و مینیمم برآورد واریانس را تخمین می­زند. الگوریتم پیشنهادی همگرا بوده و خصوصیات مطلوبی دارد. در ادامه، پیچیدگی محاسباتی و صحت عددی آن بررسی می­شوند.
اصطلاحات شاخص مونت کارلو، برآورد پارامتر، شناسایی سیستم.


[1] Set-membership
[2] Outer-bound
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...