کد مقاله #20 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
System Identifiation Using Transfer Matrix
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی سیستم با استفاده از ماتریس تبدیل
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
چکیده فارسی:
روش جدیدی برای شناسایی سیستم چندمتغیری در چارچوب مدل جبری معرفی می­شود. در روش پیشنهادی، سیستم MIMOبا استفاده از ماتریس تابع تبدیل (TF) معرفی می­شود که عناصرش TFهای استاندارد ثابت، مثل FOPDT، SOPDTو غیره هستند. این ساختارهای مدل قادرند طبقۀ بسیار بزرگ سیستم­های یافت شده در واقعیت را به خوبی تخمین بزنند. بنابراین مسئلۀ شناسایی سیستم به عنوان مسئلۀ برآورد همزمان پارامترهای همۀ TFها در ماتریس TFدانسته می­شود. این به طور ریاضیاتی به عنوان مسئلۀ بهینه­سازی اجباری مطرح می­شود، که خطای بین پاسخ شبیه­سازی شده و واقعی را به حداقل می­رساند. یک الگوریتم ژنتیکی برای حل مسئلۀ بهینه­سازی پیشنهادی به کار می­رود. روش پیشنهاد شده در چندین مجموعه محک دادۀ آزمایشی شناسایی سیستم آزمایش شد. نتایج برای دو مجموعه دادۀ محک DaISy، مثال بازوی رباتیک انعطاف­پذیر SISOو مثال MIMOاز یک خشک­کن صنعتی بحث می­شوند.
کلید واژه­ها—مدلسازی سیستم؛ شناسایی سیستم؛ دینامیک؛ الگوریتم ژنتیکی؛ ماتریس تابع تبدیل؛ بازوی رباتیک انعطاف­پذیر؛ خشک­کن صنعتی.
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...