کد مقاله #183 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Design of output filter for inverters using fuzzy logic
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی فیلتر خروجی برای اینورترها با استفاده از منطق فازی
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
این مقاله، یک روش طراحی برای بهبود هارمونیک ولتاژ خروجی یک اینورتر تک فاز با خروجی فیلتر L-Cرا با استفاده از کنترل کننده های منطق فازی (FLC) پیشنهاد می کند. در عمل، ویژگی های هارمونیک مدارها، پیچیده و درهم تنیده هستند. دو نوع از منابع هارمونیک که باعث اعوجاج ولتاژ شکل موج اینورتر خروجی می شوند، وجود دارد: یکی سوئیچینگ PWMاینورتر و دیگری ویژگی های غیر خطی بار. به طور کلی، کنترل بازخورد PIبا استفاده از روش ضریب نمودار (CDM) برای طراحی فیلتر ولتاژ خروجی استفاده می شود. رابطه بین مقادیر L-Cو ثابت زمانی سیستم با فرم بسته، شرح داده شده و مقادیر فیلتر باید بارها و بارها به منظور برآوردن ولتاژ تجویز اعوجاج هارمونیکی کل (THD) در سیستم، محاسبه شود. بنابراین، جعبه ابزار منطق فازی MATLABبرای الگوریتم کنترل منطق فازی ارائه شده است. مقدار L-Cاز فیلتر را می توان به یک محدوده ثابت در مشخصه غیر خطی شرایط عملی، به منظور بهبود هارمونیک ولتاژ خروجی به طور موثر تر و برای جلوگیری از تکرار محاسبه تنظیم نمود.
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...