کد مقاله #175 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Robust LWS State Estimation Including Anomaly Detection and Identification in Power Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
31 صفحه
عنوان فارسی:
تخمین حالت مستحکم کمترین مربعات وينزوريده(LWS) شامل تشخیص و آشکارسازی بی نظمی در سیستم های قدرت
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
چکیده فارسی:
تخمین حالت مستحکمکمترین مربعات وينزوريده(LWS) شامل تشخیص و آشکارسازی بی نظمی در سیستم های قدرت
اندازه گیری های سیستم قدرت الکتریکی به مرکز کنترل از طریق یک شبکه ارتباطی منتقل می شود. این اندازه گیری ها ممکن است حاوی داده های بد به علت خطاهای ارتباطی، خطاهای سیستماتیک، سیم کشی نادرست و یا عدم کالیبراسیون صحیح دستگاه ها باشد. همانطور که در مقالات آماری بیان شده، برآوردگر ها با نقطه ی شکست بالا به اندازه کافی برای رفع اثر داده های بد مستحکم هستند. این مقاله کاربرد یک برآوردگر مانند، کمترین مربعات وينزوريده (LWS) با بکارگیری آن برای ردیابی برآورد حالت (TSE) را ارائه می دهد. برآوردگر پیشنهادی، بی نظمی ها مانند وجود داده های بد و تغییر ناگهانی در بار در صورت وجود در سیستم قدرت را تشخیص و آشکار می کنند. تمایز بین بی نظمی ها به وسیله ی یک آزمون عدم تقارن (معیار چولگی) مشخص شده است. برآوردگر پیشنهادی دارای یک ویژگی درون یافته مردودسازی داده های بد با توانایی عمل کردن رد هرگونه نقطه کاری بدون در نظر گرفتن مرحله تجزیه و تحلیل مجدد TSEاست. مسئله تخمین حالت با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی تطبیقیJADE-​​به صورت یک مسئله بهینه سازی حل شده است. اثربخشی روش LWSبر روی سه سیستم آزمون استاندارد مختلف  IEEEآزمایش شده است. نتایج روش پیشنهادی با روش های مرسوم تخمین حالت مبتنی بر کمترین مربعات وزن دار، بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم جستجوی گرانشی مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی ، اثربخشی الگوریتم پیشنهادی را ثابت می کند زیرا تخمن های حالت روش پیشنهادی بسیار دقیق هستند حتی زمانی که بی نظمی ها در سیستم قدرت وجود دارند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...