کد مقاله #17 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Aircraft Flutter Modal Parameter Identification Using a Numerically Robust Least-squares Estimator i
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی پارامتر مُدی لرزش هواپیما با استفاده از یک تخمینگر حداقل-مربعات استوار عددی در محدودۀ فرکانس
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:
اخیرا، تخمینگرهای حداقل-مربعات(LS)  مبتنی بر فرکانس کاربردهای گسترده­ای در شناسایی پارامترهای لرزش هواپیما پیدا کرده­اند. با این همه، روش­های فرکانسی معمولا هنگام شناسایی یک مدل زمان-پیوسته، به خصوص، با فرکانس وسیع­تر یا مرتبۀ بالاتر، دچار مشکلات عددی می­شوند. در این مقاله، یک تخمینگر LSاستوار عددی بر اساس چندجمله­ای متعامد برداری برای حل مسئلۀ عددی سیستم­های چندمتغیری مطرح می­شود و برای تست لرزش به کار می­رود. ایدۀ اصلی این روش ارائۀ ماتریس تابع پاسخ فرکانسی (FRF) به وسیلۀ یک مدل توصیفی کسر ماتریس راست (RMFD)، و توسعۀ ماتریس­های چندجمله­ای صورت و مخرج کسر بر یک اساس متعامد برداری می­باشد. در نتیجه، یک شرایط عددی کامل (شرایط عددی برابر 1 است) را می­توان برای تخمینگرهای LSخطی به دست آورد. در نهایت، این روش با آزمون لرزش یک مدل بال در یک تونل بادی و آزمون لرزش پرواز واقعی یک هواپیما تایید می­شود. نتایج با نتایج قابل ملاحظۀ مربوط به LMS PolyMAX، که مشکل عددی ندارد چون در محدودۀ zواقع می­شود (مثلا از یک مدل زمان-گسسته مشتق می­شود)، مقایسه­ می­شوند. تحقیق نشان داده است که این مدل، سوای غلبه بر مشکل عددی، نتایجی به بار می­آورد که با نتایج حاصل از LMS PolyMAXقابل قیاسند، یا حتی به طور قابل توجهی در برخی باندهای فرکانسی بهتر هستند.

کلید واژه­ها: لرزش؛ پارامتری مُدی؛ شناسایی پارامتر؛ تخمینگر LS؛ استوار از نظر عددی؛ بد-شرطیده.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...