کد مقاله #164 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
A discrete artificial bee colony algorithm for the no-idle permutation flowshop scheduling problem w
تعداد صفحات انگلیسی:
22 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم گسسته‏ ی کلونی زنبور عسل مصنوعی برای مسئله ‏ی زمان بندی flowshop جایگشتی بدون بیکاری ...
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
چکیده فارسی:
یک الگوریتم گسسته‏ی کلونی زنبور عسل مصنوعی برای مسئله‏ی زمان بندی flowshopجایگشتی بدون بیکاری با معیار تاخیر کلی
در این مقاله، ما یک الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی را برای حل مسئله‏ی flowshopجایگشتی بدون بیکاری با معیار تاخیر کلی ارائه داده‏ایم. مسئله‏ی flowshopجایگشتی بدون بیکاری نوع دیگری از مسئله‏ی معروف زمان بندی flowshopجایگشتی است که زمان بیکاری برای ماشین‏ها تعریف نشده است. به عبارتی دیگر، زمان آغاز پردازش اولین کار بر روی یک ماشین باید جهت ارضای محدودیت بدون بیکاری به تاخیر بیفتد. این مقاله دارای موارد مقابل را ارائه می‏کند: اول از همه، یک الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی برای حل اولیه‏ی مسئله با دست در ادبیات ارائه شده است. دوم، برخی روش‏های نو محاسبه‏ی تاخیر کلی از زمان کلی انجام کار برای مسئله‏ی flowshopجایگشتی بدون بیکاری معرفی شده است. در نهایت، سهم اصلی این مقاله به خاطر روش سریع آن جهت درج همسایگی که برای معیار تاخیر کلی توسعه داده شده است، می‏باشد. عملکرد الگوریتم گسسته‏ی زنبور عسل مصنوعی در برابر یک الگوریتم سنتی ژنتیک ارزیابی خواهد شد. نتایج محاسباتی نشان دهنده‏ی عملکرد رقابتی بالای این روش در زمانی که با الگوریتم ژنتیک مقایسه می‏شود، می‏باشد. در نهایت، ما بهترین حل را برای معیار تاخیر کلی با سطوح متفاوت سختی زمان تحویل برای اولین بار در ادبیات مربوط به مجموعه معیار Taillardارائه کردیم.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...