کد مقاله #139 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
DESIGN, PROTOTYPING and CONSTRUCTION
تعداد صفحات انگلیسی:
35 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی، نمونه‌سازی و ساخت
تعداد صفحات فارسی:
35 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
طرح کلی مطلب
• نمونه‌سازی
• طراحی مفهومی
• طراحی عینی
• استفاده از سناریو‌ها
• تولید نمونه‌های اولیه
• ساخت
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...