کد مقاله #138 زمینه: علوم پایه
عنوان انگلیسی:
Fuzzy Sets
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
مجموعه های فازی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
چکیده فارسی:
این فصل با مرور مختصر (نظریه) کلاسیک مجموعه ها شروع می شود تا اینکه معرفی مجموعه های فازی به آسانی صورت پذیرد. در ادامه تابع عضویت توضیح داده می شود. اعداد فازی به عنوان نمونه خاص از مجموعه های فازی توصیف می شوند. مجموعه های فازی و اعداد فازی در منطق فازی برای مدل کردن سود, سرمایه گذاری, هزینه, درآمد, سال و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. رابطه های فازی همراه با چند عملیات رابطه های فازی به عنوان تعمیم مجموعه های فازی و رابطه های معمولی معرفی می شوند. آنها در مدل کردن پایگاه داده کاربرد دارند. مجموعه های فازی و رابطه های فازی نقش موثری در منطق فازی دارند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...