کد مقاله #133 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Reliability
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
زوال محصولات
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
135,000 ريال
چکیده فارسی:
همه محصولات با استفاده و/یا گذشت زمان تنزل می یابند. هنگامی که عملکرد محصول در زیر یک سطح مطلوب قرار می¬گیرد محصول خراب فرض می¬شود. خرابی¬ها در طریقی نامعلوم رخ می¬دهند و تحت تاثیر عواملی چون طراحی، تولید و یا ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری، و عملیات قرار دارند. در تمام این¬ها ، عامل انسانی، یک عنصر مهم است.
خرابی اغلب دراثر زوال ناشی می¬شود. روند زوال منجر به خرابی یک فرایند پیچیده است که وابسته به نوع محصول و مواد مورد استفاده در آن متفاوت می¬باشد. نرخی که در آن زوال رخ می¬دهد یک تابعی از زمان و/یا شدت استفاده است.

2-2-3 عیب
عیب حالتی از سیستم است که به صورت عدم توانایی آن به انجام عملکرد مورد نیاز توصیف می¬شود. (توجه داشته باشید:  این شرایطی که ناشی از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا هر دوره خاموشی عمدی باشد و یا هر دوره خاموش کردن عمدی دیگر که در طی آن سیستم قادر به انجام وظایف لازم خود نیست.) یک عیب بنابراین حالتی است که از خرابی حاصل می¬شود.
اینکه بین خرابی یا شکست و خطا تفاوت قائل شویم مهم است. کمیسیون بین المللی علوم الکترونیکی خطا را یک '' اختلاف بین یک شرایط یا مقدار محاسبه، مشاهده و یا اندازه¬گیری شده و مقدار یا شرایط درست تعیین شده یا  از لحاظ فرض علمی درست"[7] تعریف می¬کند. در نتیجه، خطا یک شکست نیست، چرا که آن در داخل حد قابل پذیرش انحراف از عملکرد مطلوب (مقدار هدف) قرار دارد.گاهی اوقات یک خطا به عنوان نخستین خرابی شناخته می¬شود[19].
3-2-3 حالات خرابی (Failure Modes)
حالت خرابی یک توصیفی از یک عیب است. و آن گاهی اوقات به عنوان حالت عیب شناخته می شود. (به طورمثال، در [7]). حالات خرابی  با بررسی عملکرد آیتم شناسایی می شوند. یک طرح طبقه بندی برای حالت¬های شکست در شکل. 1.7 از [2] و یک شرح مختصری از حالت¬های مختلف خرابی به شرح زیر است:
1. خرابی¬های متناوب: خرابی¬هایی که فقط برای یک زمان کوتاه به طول انجامد. یک مثال خوب برای این یک سوئیچ است که گاهی اوقات تماس مناسب را ایجاد نمی¬کند.
2. خرابی¬های ممتد: خرابی¬هایی است که تا زمانی که برخی اقدامات اصلاحی خرابی را برطرف کنند ادامه می¬یابند. این¬ها را می¬توان به دو دسته زیر تقسیم نمود:
- خرابی¬های کامل که باعث از دست دادن کامل عملکرد می¬شود.
- خرابی¬های جزئی که باعث از دست دادن بخشی از عملکرد می¬شود.
هر یک از این¬ها می¬تواند مجددا  به موارد زیر تقسیم شود:
1. خرابی¬های ناگهانی: خرابی¬هایی که بدون هیچ گونه اخطاری رخ می¬دهند.
2. خرابی¬های تدریجی: خرابی¬هایی که همراه با سیگنال¬هایی رخ می¬دهد که از وقوع یک خرابی هشدار می دهند.
یک خرابی کامل و ناگهانی، یک خرابی فاجعه بار و یک خرابی تدریجی و جزئی نارسایی خفیف تعیین شده است.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...