فهرست محصولات بخش : نساجی


کد مقاله #202 زمینه: نساجی
عنوان انگلیسی:
dsorption of methylene blue onto bamboo-based activated carbon: Kinetics and equilibrium studies
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
جذب سطحی متیلن بلو بر روی کربن فعال تهیه شده از بامبو : سینتیک و مطالعات تعادلی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #155 زمینه: نساجی
عنوان انگلیسی:
Structu ral, morphological and optical properties of ZnO nanofi bers
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ابرشبکه ها و ریزساختارها خواص ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوالیاف اکسید روی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...