فهرست محصولات بخش : مکانیک


کد مقاله #165 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
BUBBLY CAVITATING FLOW GENERATION AND INVESTIGATION OF ITS EROSIONAL NATURE FOR BIOMEDICAL APPLICATI
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تشکیل جریان کاویتاسیون حبابی و بررسی ماهیت سایشی آن برای کاربردهای زیست پزشکی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
104,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #163 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
High Frequency Vibration Analysis
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل ارتعاشات فرکانس بالا
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #127 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
SECOND LAW ANALYSIS OF A COMPRESSION–ABSORPTION HEAT PUMP 2007-2008
تعداد صفحات انگلیسی:
81 صفحه
عنوان فارسی:
تحلیل قانون دوم پمپ حرارتی کمپرس-جذب 2008-2007
تعداد صفحات فارسی:
62 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
380,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #87 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
The Test Facility and Methods of Measuring Engine Power
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
مرکز تست و روش­های اندازه­ گیری قدرت موتور
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #51 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Comprehensive evaluation method for tidal current power generation device
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
شیوه ارزیابی جامع برای دستگاه تولید برق از طریق جزر و مدجاری
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #12 زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Advancements in superlubricity
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
پیشرفت‌ها در ابر روان‌کنندگی
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...