فهرست محصولات بخش : مهندسی صنایع


کد مقاله #164 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
A discrete artificial bee colony algorithm for the no-idle permutation flowshop scheduling problem w
تعداد صفحات انگلیسی:
22 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم گسسته‏ ی کلونی زنبور عسل مصنوعی برای مسئله ‏ی زمان بندی flowshop جایگشتی بدون بیکاری ...
تعداد صفحات فارسی:
34 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #157 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Reverse supply chain coordination by revenue sharing contract: A case for the personal computers ind
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
هماهنگی معکوس در زنجیره‏ تامین به وسیله‏ ی قراردادی که درآمد را به اشتراک می‏گذارد: یک مورد از صنعت
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #136 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Application of System Dynamics technique to simulate the fate of persistent organic pollutants in so
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از روش دینامیک سیستم برای شبیه سازی سرنوشت آلاینده های آلی پایدار در خاک
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #135 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Possibility of Inventory Pooling in China’s public hospital and appraisal about its performance
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مدلسازی ریاضی کاربردی امکان ادغام پرسشنامه در بیمارستان عمومی چین و ارزیابی در مورد عملکرد آن
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #134 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Assessment of the Impacts of Urban Rail Transit on Metropolitan Regions Using System Dynamics Model
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی اثرات ترانزیت ریلی شهری در مناطق شهری با استفاده از مدل دینامیک سیستم
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #133 زمینه: مهندسی صنایع
عنوان انگلیسی:
Reliability
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
زوال محصولات
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
135,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...