فهرست محصولات بخش : متالوژی و مواد


کد مقاله #147 زمینه: متالوژی و مواد
عنوان انگلیسی:
Effect of low frequency electromagnetic field on casting crack during DC casting superhigh strength
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر میدان الکترومغناطیسی بسامد پایین بر روی ترک ریخته گری در طول فرآیند ریخته گری تبریدی مستقیم ..
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #146 زمینه: متالوژی و مواد
عنوان انگلیسی:
Aluminium–aluminium compound fabrication by high pressure die casting
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
لایه گذاری روی بر الومینیوم توسط ریخته گری فشار بالا
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #121 زمینه: متالوژی و مواد
عنوان انگلیسی:
The Effect of Flux Core Arc Welding (FCAW) processes on different parameters
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر فرآیندهای جوشکاری قوس با الکترود توپودری بر روی پارامترهای مختلف
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...