فهرست محصولات بخش : فلسفه


کد مقاله #194 زمینه: فلسفه
عنوان انگلیسی:
Phenomenal dress! A personal phenomenology of clothing
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
لباس پدیدار! پدیدارشناسی شخصی پوشش
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...