فهرست محصولات بخش : عمران


کد مقاله #208 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
EXPERIMENTAL STUDY OF ENERGY DISSIPATION OVER STEPPED GABION SPILLWAYS WITH LOW HEIGHTS
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان از روی سرریز گابیونی پله ای با ارتفاع های کم
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #103 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Effect of Nanofibers on the Behavior of Cement Mortar and Concrete
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اثر نانو الیاف بر روی رفتار بتن و ملات¬های سیمانی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #88 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Robust multi-objective optimization design of TMD control device to .......
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی بهینه‌سازی چند هدفه قوی دستگاه کنترلTMD ، با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،برای کاهش بازخوردهای
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
105,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #85 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Exact solution to free vibration of beams partially supported by an elastic foundation
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
حل دقیقِ ارتعاش آزاد تیرهایی که قسمتی از آن روی تکیه‌گاهِ بستر الاستیک قرار گرفته است
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #77 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
MODELING OF NONLINEAR CYCLIC LOAD BEHAVIOR OF ISHAPED COMPOSITE STEEL-CONCRETE SHEAR WALLS OF NUCLEA
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدل سازی رفتار غیر خطی تحت بار چرخه­ای دیوارهای برشی Iشکل کامپوزیت فولاد-بتن نیروگاه­های هسته ای
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #66 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Master Thesis of the European Master in Construction Engineering 2012-2013
تعداد صفحات انگلیسی:
36 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی برنامه های کاربردی 4D BIM برای عملکرد های مدیریت پروژه اروپا در مهندسی ساخت و ساز 2012-2013
تعداد صفحات فارسی:
46 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
230,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #65 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Fundamental behaviour of concrete-filled pentagonal flange plate gir- ders under shear
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
رفتار اساسی شاه تیرها با فلنج های پنج وجهی پر شده از بتن تحت برش
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #52 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
A steel frame connection: I-beam to SHS column via bolted T-stub
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اتصال قاب فولادی: تیر I شکل به ستون با مقطع مربعی تو خالی از طریق اتصال پیچی سپری
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #45 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Noto Cathedral: soil and foundation investigation
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
کلیسای نوتو : بررسی خاک و فونداسیون
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...