فهرست محصولات بخش : علوم پایه


کد مقاله #138 زمینه: علوم پایه
عنوان انگلیسی:
Fuzzy Sets
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
مجموعه های فازی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #105 زمینه: علوم پایه
عنوان انگلیسی:
Surface energy
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
انرژی سطحی
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
350,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #38 زمینه: علوم پایه
عنوان انگلیسی:
Transcriptional regulation by Ferric Uptake Regulator (Fur) in pathogenic bacteria
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تنظیم رونویسی توسط تنظیم کننده¬ی جذب آهن (FUR) در باکتری های بیماری زا
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #4 زمینه: علوم پایه
عنوان انگلیسی:
Integration of AHP-TOPSIS method for prioritizing the solutions of reverse logistics adoption to ove
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
یکپارچه سازی سازی روش AHP-TOPSISجهت اتخاذ اولویت بندی معکوس برای غلبه بر موانع، در محیط زیستی تیره
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
135,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...