فهرست محصولات بخش : علوم اجتماعی


کد مقاله #24 زمینه: علوم اجتماعی
عنوان انگلیسی:
Keynote Paper Participatory communication in rural development: What does it take for the establishe
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
ارتباطات مشارکتی در توسعه روستایی: سهم دستورالعمل در این فرآیند چیست؟
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #23 زمینه: علوم اجتماعی
عنوان انگلیسی:
Keynote Paper Participatory communication in rural development: What does it take for the establishe
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
ارتباطات مشارکتی در توسعه روستایی سهم دستورالعمل در این فرآیند چیست؟
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
40,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...