فهرست محصولات بخش : شهرسازی


کد مقاله #210 زمینه: شهرسازی
عنوان انگلیسی:
EQUITABLE ACCESS TO URBAN MOBILITY
تعداد صفحات انگلیسی:
21 صفحه
عنوان فارسی:
دسترسی عادلانه به پویایی(تحرک) شهری
تعداد صفحات فارسی:
51 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #204 زمینه: شهرسازی
عنوان انگلیسی:
Sustainability Indicators and Urban Development
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
شاخص های توسعه پایدار و توسعه شهری
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #28 زمینه: شهرسازی
عنوان انگلیسی:
Contextual Modernism and Sustainable Urbanism as New Housing Strategies - A way for better understan
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
مدرنیسم بافتی و شهرنشینی پایدار به عنوان استراتژی های مسکن سازی جدید-یک راه برای فهم بهتر پدیده فقر
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه اشکال )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...