فهرست محصولات بخش : زیست شناسی


کد مقاله #189 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Plant Tissue Culture Media
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
محیط های کشت بافت های گیاهی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #132 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Numerical Modeling and Calculation of Sensing Parameters of DNA Sensors
تعداد صفحات انگلیسی:
24 صفحه
عنوان فارسی:
مدلسازی عددی و محاسبه¬ی پارامترهای سنجش سنسورهای DNA
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #116 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Arbuscul ar mycorrhiz al fungi in allev iation of salt stress: a review
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
قارچ میکوریزا آربوسکولار در کاهش تنش شوری: یک بررسی
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
180,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #115 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
Regulation by arbuscular mycorrhizae of the integrated physiological response to salinity in plants
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تنظیم به وسیله میکوریزا آربوسکولار واکنش فیزیولوژیکی یکپارچه به میزان شوری در گیاهان: چالش های جدید
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #39 زمینه: زیست شناسی
عنوان انگلیسی:
The KdpD/KdpE Two-Component System: Integrating K+ Homeostasis and Virulence
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم دو مؤلفه ای KdpD/KdpE : تلفیق هموستاز K+ و واگیری
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...