فهرست محصولات بخش : روان شناسی


کد مقاله #214 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
The Human Kaleidoscope
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
کالیدوسکوپ انسانی
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #72 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
Prosocial knowledge mediates effects of agreeableness and emotional intelligence on prosocial ....
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی تعدیل اثرگذاری سازگاری و هوش احساسی بر رفتار اجتماعی حرفه ای از طریق دانش رفتار اجتماعی.......
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #71 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
Angry rumination as a mediator of the relationship between ability emotional intelligence and vari
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی رابطه میان قابلیت هوش احساسی و گونه های مختلف خشم با در نظر گرفتن اندیشیدن ( نشخوار) ....
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #61 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
The Circle of Security project: Attachment-based intervention with caregiver–pre-school child dyads
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
دایره پروژه امنیتی: مداخله مبتنی بر دلبستگی با زوج مراقب کودک پیش دبستانی
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #59 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
Empathy and Viewing the Other as a Subject
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
همدلی و مشاهده دیگران به عنوان یک موضوع
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #8 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
The relation between meaning in life and the occurrence of drug abuse : A Retrospective study
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
ارتباط بین معناگرایی در زندگی و سوء مصرف مواد: یک مطالعه¬ی گذشته نگر
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...