فهرست محصولات بخش : حقوق


کد مقاله #118 زمینه: حقوق
عنوان انگلیسی:
Beyond a Definition: Understanding the Nature of Void and Voidable Contracts
تعداد صفحات انگلیسی:
17 صفحه
عنوان فارسی:
ورای یک توصیف: درک ماهیت باطل و قراردادهای قابل ابطال
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #62 زمینه: حقوق
عنوان انگلیسی:
Right to inspect and request copy of reports
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
حق بازرسی و تقاضای نسخه از گزارش¬ها
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...