فهرست محصولات بخش : حسابداری


کد مقاله #205 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Ownership, Capital Structure and Financing Decision: Evidence from the UK
تعداد صفحات انگلیسی:
44 صفحه
عنوان فارسی:
مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی: شواهدی از بریتانیا
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
250,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #167 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
A genealogy of accounting materiality
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
شجره شناسی مادیت حسابداری
تعداد صفحات فارسی:
37 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
290,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #150 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Inflation Derivatives
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
مشتقات تورمی
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
20,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #149 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Finite Difference Methods for Early Exercise
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
روش تفاضل محدود برای استفاده از اختیار خرید (فروش)
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
35,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #148 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Hedging of Interest Rate Derivatives
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
پوشش ریسک نرخ بهره ابزار های مشتقه
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #108 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Accrual accounting in government Is fund accounting still relevant
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
حسابداری تعهدی در دستگاه های دولتی مرتبط با صندوق های حسابداری
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #104 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Discretionary allocation of corporate income to segments
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
تخصیص احتیاطی درآمد شرکت به بخش ها
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
105,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #84 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
?Are earnings announced early of higher quality
تعداد صفحات انگلیسی:
26 صفحه
عنوان فارسی:
آیا درآمدهایی که زودهنگام اعلام می­شوند کیفیت بالاتری دارند؟
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #36 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
cash and temporary investment
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
وجه نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت
تعداد صفحات فارسی:
5 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
20,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #33 زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Financial engineering and financial stability
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
مهندسی مالی و ثبات اقتصادی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...