فهرست محصولات بخش : جامع شناسی


کد مقاله #126 زمینه: جامع شناسی
عنوان انگلیسی:
Informing ideas and aims
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
اطلاع رسانی در مورد ایده ها و اهداف
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #99 زمینه: جامع شناسی
عنوان انگلیسی:
The Relevance of Community Sentiments to Australian Rural Youths’ Intention to Stay in Their Home Co
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
پیوند عواطف اجتماعی جوانان روستایی استرالیا و مقاصد ایشان برای ماندن در زادگاه
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #73 زمینه: جامع شناسی
عنوان انگلیسی:
Organization Theory and Consumption in a Post-Modern Era
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تئوری سازمانها و مصرف کنندگان در عصر پست مدرن
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...