فهرست محصولات بخش : برق و الکترونیک


کد مقاله #211 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Massive MIMO for Maximal Spectral Efficiency: How Many Users and Pilots Should Be Allocated?
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
مایموی (چند ورودی-چندخروجی) بزرگ برای حداکثر بهره¬وری طیفی چند کاربر و پیلوت باید اختصاص داده شود
تعداد صفحات فارسی:
47 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #206 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Energy efficiency in wireless networks
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
راندمان انرژی در شبکه های بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #200 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy identification of T-S model for beam stability control for electron gun ∗
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی فازی مدل T-S برای کنترل پایداری اشعه ی تفنگ های الکترونی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #199 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Intelligent identification and control using improved fuzzy particle swarm optimization
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی و کنترل هوشمند با استفاده از بهبود بهینه سازی شده ی ازدحام ذرات فازی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #198 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy Neural Networks for Identification and Control ofDC Drive Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شبکه های عصبی فازی برای شناسایی و کنترل سیستم های درایو DC
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #197 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Identification of the linear parts of nonlinear systems for fuzzy modeling
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی قطعات خطی سیستم های غیر خطی برای مدل سازی فازی
تعداد صفحات فارسی:
36 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #196 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Fuzzy functions based ARX model and new fuzzy basis functi on models for nonlinear system identifica
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
مدل ARX بر اساس توابع فازی و مدل های جدید توابع فازی برای شناسایی سیستم های غیر خطی
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #195 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Particle-filtering-based estimation of maximum available power state in Lithium-Ion batteries
تعداد صفحات انگلیسی:
15 صفحه
عنوان فارسی:
برآورد فیلترینگ مبتنی بر ذرات حالت حداکثر قدرت در باتری های لیتیوم یون
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #183 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Design of output filter for inverters using fuzzy logic
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی فیلتر خروجی برای اینورترها با استفاده از منطق فازی
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #181 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Design and Optimization of Dual-Threshold Circuits for Low-Voltage Low-Power Applications
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی و بهینه سازی مدارهای دو آستانه ای برای کاربردهای کم ولتاژ کم قدرت
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #180 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
How to Choose Headphones
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
چگونه هدفون انتخاب کنیم
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #175 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Robust LWS State Estimation Including Anomaly Detection and Identification in Power Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
31 صفحه
عنوان فارسی:
تخمین حالت مستحکم کمترین مربعات وينزوريده(LWS) شامل تشخیص و آشکارسازی بی نظمی در سیستم های قدرت
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #171 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Comparative study on transient stability analysis of wind turbine generator system using different d
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی مقایسه ای تجزیه و تحلیل پایداری گذرای ژنراتورهای توربین های بادی با استفاده از مدل های مختلف ت
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
200,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #130 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Adaptive Droop Control Applied to Voltage-Source Inverters Operating in Grid-Connected and Islanded
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل تطبیقی خمیدگی اعمال شده به منبع ولتاژ اینورترهای عامل در حالت های متصل به شبکه و جزیره ای
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
105,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #129 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Nonlinear Control of a Variable-Speed Wind Turbine Using a Two-Mass Model
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
کنترل غیرخطی یک توربین بادی با سرعت تغییر با استفاده از مدل دو توده
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
155,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #91 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
SWITCHMODE pulse width modulation control circuit
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
مدار کنترل مدولاسیون پهنای پالس SWITCHMODE
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
115,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #90 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Strain-insensitive and high temperature fiber sensor based on a Mach–Zehnder modal interferometer
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
سنسور غیر وابسته به فشار و درجه حرارت بالا براساس تداخل سنجی معین
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #82 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Voltage stability index-based reactive power compensation scheme q
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
پایداری ولتاژ براساس طرح جبران سازی توان راکتیو
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #70 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Research on the Operation Control for Rope-less hoist system Driven by Permanent Magnet Linear ....
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی عملکرد کنترل سیستم بالابر بدون طناب (آسانسور بدون طناب) بوسیله آهنربای دائمی خطی موتورسنکرون
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #69 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Study of Intermittent Stator PM-L SM Co ntrol Meth od by a Positio n Detector Usin g Hall elemen
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه درباره کنترل استاتور متناوب PM-LSM با روش آشکار سازی موقعیت با استفاده از سنسور اثر هال
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #50 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
FIELD ANALYSIS OF POLYPHASE HYSTERESIS MOTOR
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مبادلات IEEE در دستگاه های قدرت و سیستم ها "آنالیز میدان در موتورهای پسماندی چند فازه"
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #40 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
LIQUID DIELECTRICS, THEIR CLASSIFICATION, PROPERTIES, AND BREAKDOWN STRENGTH
تعداد صفحات انگلیسی:
42 صفحه
عنوان فارسی:
دی الکتریک های مایع، طبقه بندی، خصوصیات، و قدرت جرقه زنی آنها
تعداد صفحات فارسی:
67 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
300,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #21 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
A Markov Chain Monte Carlo Approach to Nonlinear Parametric System Identification
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
رویکرد مونت¬کارلوی زنجیر مارکوفی در شناسایی سیستم پارامتریک غیرخطی
تعداد صفحات فارسی:
19 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
95,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #20 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
System Identifiation Using Transfer Matrix
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی سیستم با استفاده از ماتریس تبدیل
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
85,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #19 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Perspectiv es on system identifi cation
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
چشم اندازهایی بر شناسایی سیستم
تعداد صفحات فارسی:
44 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
220,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #18 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Nonparametric Identification of Nonlinear Systems in Series
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی غیرپارامتری سیستم¬های غیرخطی در سری¬ها
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #17 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Aircraft Flutter Modal Parameter Identification Using a Numerically Robust Least-squares Estimator i
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
شناسایی پارامتر مُدی لرزش هواپیما با استفاده از یک تخمینگر حداقل-مربعات استوار عددی در محدودۀ فرکانس
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...