فهرست محصولات بخش : اقتصاد و بازرگانی


کد مقاله #193 زمینه: اقتصاد و بازرگانی
عنوان انگلیسی:
Principles and instruments of Islamic financial institutions
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
اصول و ابزار موسسه های مالی اسلامی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
800,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #160 زمینه: اقتصاد و بازرگانی
عنوان انگلیسی:
Key aspects of teaching and learning in economics
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
ویژگی های کلیدی آموزش و یادگیری در اقتصاد
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #80 زمینه: اقتصاد و بازرگانی
عنوان انگلیسی:
the vertical boundaries
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
مرزهای عمودیِ شرکت
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
کد مقاله #30 زمینه: اقتصاد و بازرگانی
عنوان انگلیسی:
PRICING QUALITY
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
کیفیت قیمت گذاری
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
30,000 ريال
جزییات و خرید
لطفاً منتظر بمانید...