کد مقاله #97 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
An expert system for real-time traffic management in wireless local area networks
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم خبره برای مدیریت آنی ترافیک در شبکه¬های بیسیم محلی
تعداد صفحات فارسی:
38 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
190,000 ريال
چکیده فارسی:
این مقاله به بررسی کنترل شار و ازدحام تاخیری و تخلیه آنی ترافیک از شبکه¬های بیسیم محلی به شبکه-های تلفن همراه در دستگاه¬های چندمنزله (multihomed) می¬پردازد. سیستم کنترلی ارائه شده بر اساس یک سیستم خبره سلسله مراتبی ادغامی (embedded hierarchical expert system) طراحی شده است. در این سیستم شار ترافیک در دستگاه¬های گیرنده تحت شرایط کنونی شبکه به گونه¬ای تنظیم می-گردد که محدودیت¬های خروجی و تاخیر وابسته به نرم¬افزار مورد نیاز حاصل شوند. در شبکه¬های بیسیم, تاخیر و خروجی وابسته به اندازه بسته کوچک (packet), بازه زمانی بین ارسال بسته کوچک و دانسیته اتصال گره (node) می¬باشند. بنابراین, سیستم کنترل در گره مقصد می¬بایست بر میانگین تاخیر یکطرفه و تغییرات تاخیر یکطرفه در ترافیک دریافتی نظارت داشته باشد. بر این اساس, این سیستم می¬بایست اندازه بسته کوچک و بازه زمانی بین ارسال¬ها را بوسیله ارسال دستور کنترل به ارسال¬کننده تنظیم کند. اگر میزان ترافیک کنونی در شبکه با وجود اجرای عملیات کنترل, از میزان گنجایش آن فراتر رود, دستگاه¬های مورد نظر آماده¬ی تخلیه غیر همزمان (asynchronous) ترافیک به شبکه¬ی دیگر در دسترس می¬شوند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...