کد مقاله #96 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The moderating effect oforganisational life cycle stages on the association between the interactive
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
اثر تعدیل کننده ی مراحل چرخه زندگی سازمانی بر ارتباط بین رویکردهای تعاملی و تشخیصی استفاده از کنترل
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
145,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده:
این مطالعه اثر تعدیل کننده مراحل چرخه زندگی سازمانی (OLC)، بر ارتباط بین رویکرد استفاده از کنترل (تعاملی در مقابل تشخیصی)، با عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد. تحلیلها بر اساس مراحل چرخه زندگی سازمانی Miller & Friesen (1984)(که عبارتند از: تولد، رشد، بلوغ و شکوفایی) هدایت می شود. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه از یک نمونه تصادفی که متشکل از 343 مدیر کل واحدهای کسب و کار تولیدی در استرالیا بودند، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که رویکرد تعاملی به طور مثبت (به طور منفی)، با عملکرد سازمانی در مرحله رشد (شکوفایی)، ارتباط دارد. استفاده از رویکرد تشخیصی، به طور مثبت (منفی)، با عملکرد سازمانی در مرحله شکوفایی (بلوغ) ارتباط دارد. مطالعه حاضر پیوند سیستم های کنترل مدیریت و مراحل چرخه زندگی سازمانی را به ادبیات موضوع عرضه می کند، که این کار بوسیله فراهم کردن دانش لازم در ارتباط با شایستگی رویکردهای تعاملی و تشخیصی استفاده از کنترل برای واحدهای کسب و کار مطابق با مراحل مشخص چرخه زندگی سازمانی (OLC)، امکانپذیر است.
واژگان کلیدی:
سیستم های کنترل مدیریت، مراحل چرخه زندگی سازمانی، رویکرد تعاملی استفاده از کنترل، رویکرد تشخیصی استفاده از کنترل، عملکرد سازمانی
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...