کد مقاله #95 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Optimal market ing strate gy: A decision-makin g with ANP and TOP SIS
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی بازاریابی مطلوب: تصمیم گیری با ANP و TOPSIS
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:
هدف ازمطالعه متن حاضر این است که  مشکل مدل استراتژی تصمیم گیری بازاریابی را به عنوان مشکلی در معیار چندگانه تصمیم گیری(MCDM)  و همچنین چارچوب پنجگانه  حمایت از تصمیم گیری در ایجاد و دقت ارزیابی استراتژی های بازاریابی را ارائه می کند.مناسب ترین شیوه ی کارآمد برای استراتژیست های بازاریابی به منظور تعیین استراتژی بازاریابی چارچوب استراتژی تصمیم گیری بازاریابی است.متن حاضر که برای اجرای عملی راه حل ایده آل خود فرایند تحلیل شبکه (ANP)  وروش اولویت بندی سفارش یکسان  (TOPSIS) ترکیب کرده , می تواند توسطاستراتژیست  بازاریابی  برای تعیین استراتژی بازاریابی مناسب در یک صنعت استفاده شود. علاوه بر این، ارائه نتایج این راهنمایی ها در استراتژی های بازاریابی به مدیران هتل  خصوصی, آنها را در تحصیل مزیت های رقابتی با ارزیابی از منابع خاص و محدود  کمک می کند.چارچوب پیشنهادیما به دنبال تعیین استراتژی بازاریابی مناسبی است که برای بازاریابی استراتژی به سهولت قابل فهم باشد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...