کد مقاله #94 زمینه: کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
In fl uence of different rates of gypsum application on methane emission from saline soil related wi
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر نسبت متناوت از بکارگیری گچ بر روی نشر متان از خاک شور مرتبط با رشد برنج و نفوذپذیری ریزوسفر
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
چکیده فارسی:
تاثیر نسبت های متاوت از بکارگیری گچ بر روی نشر متان متان از خاک شور مرتبط با رشد برنج و نفوذپذیری ریزوسفر
خلاصه
تاثیر افزودن نسبت های مختلف کود گچ بر روی عملکرد گیاه برنج و نشر متان (CH4) برای خاک شالیزار شور برنج از طذیق آزمایش گلدان برای 30 روز انجام شد. چهار تیمار در سه تکرار در نظر گرفته شد: شاهد، ton ha-15/0 گچ (G0.5)، 1 (G1)، و 2 (G2). بکارگیری گچ منجر به کاهش چشمگیر در pHو افزایش چشمگیر در ECشد. اگرچه هیچ بهبود معنی داری در رشد برنج میان تیمارهای کود گچ و شاهد مشاهده نشد، افزودن کودهای گچ بطور معنی داری غلظت یون پتاسیم بجز در تیمار G2بهبود بخشید و بطور معنی داری غلظت یون سدیم را در گیاهان کاهش داد. افزودن تیمارهای G0.5و G1منجر به غلظت های بالاتر و گونه های بزرگتر از اسیدهای آلی در نشتی های ریزوسفر برنج شد. بعلاوه، افزودن کود گچ G0.5و G1در مقایسه با شاهد نشر CH4را تسهیل نمود، درحالی که کمترین نشر CH4در G2مشاهده شد. بالاترین نشر CH4در G0.5ممکن است بواسطه در دسترس بودن بالای کربن آلی که از نشت های ریزوسفر گیاهان برنج باشد. کمترین نشر CH4در G2می تواند مرتبط با میزان ماده خشک پایین تر آن، پایین ترین مقدار pH، و غلظت بالای سولفات (SO²ˉ4) در خاک باشد. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...