کد مقاله #93 زمینه: کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان انگلیسی:
Amendment of Acid Soils with Crop Residues and Biochars
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
اصلاح خاک های اسیدی با بیوکارها و پسماندهای کشاورزی
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
35,000 ريال
چکیده فارسی:
خاصیت آهکی برخی پسماندهای کشاورزی و بیوکارهای آن ها بر روی آلتیسول اسیدی با استفاده از آزمایشات انکوباسیون بررسی شد. سبوس برنج نسبت به بیوکار سبوس برنج پتانسیل آهکی بالاتری مشاهده شد، درحالی که ساقه لوبیای سویا و نخود نسبت به بیوکارهایشان پتانسیل آهکی کمتری داشت. بواسطه خاصیت قلیایی بالاتر، بیوکارهای حاصل از مواد لگوم pHخاک را در مقایسه با بیوکارهای مواد غیر لگومی افزایش بیشتری داد. قلیاییت بیوکارها فاکتور کلیدی تاثیرگذار بر پتانسیل آهکی آن ها بود و قلیالیت بالاتر بیوکارها منجر به افت بیشتر در اسیدیته خاک شد. افزودن بیوکارها اسیدیته قابل تبادل خاک را کاهش و کاتیون های بازی قابل تبادل خاک و اشباعیت بازی را افزایش دادند که حاصل بهبود میزان باروری خاک بود.   
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...