کد مقاله #9 زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
On the security of RFID anti-counting security protocol
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
پروتکل امنیتی ضد شمارشگر (ACSP) بر امنیت RFID
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
اخیراکیان و همکاران (2012) [26] یک حمله جدید برای سیستم های RFID، به نام حمله شمارشگر پیشنهاد کرده اند، که در آن مهاجم تنها به برآورد تعداد اشیاء شناسه دار به جای سرقت اطلاعات خصوصی شناسه کمک می کند. آنها بیان کرده اند که بسیاری از پروتکل های احراز هویت دستی RFIDموجود، درمقابل این حمله آسیب پذیر هستند. برای دفاع در برابر حمله شمارشگر، آنها یک پروتکل امنیتی ضد شمارش جدیدبه نام ACSPرا پیشنهاد دادند. طراحان ACSPادعا کرده اند کهپروتکل شان در برابر حمله شمارشگر و همچنین دیگرتهدیدات شناخته شده امنیتی RFID، مقاوم است. با این حال در این مقاله ما حملات کارآمد زیر را در برابراین  پروتکل بیان می کنیم:
·        دوحمله جعل هویت شناسه (تگ): احتمال موفقیت هر حمله '' 1 '' است در حالی که پیچیدگی در حدود سه اجرای پروتکل هست.
·        دوحمله عدم هماهنگ سازی شناسه واحد (تکی)، احتمال موفقیت هر دو حمله '' 1 '' است، در حالی که پیچیدگی حدود دو اجرای پروتکل است.
·        حملهعدم هماهنگ سازی شناسه ها گروهی: این حمله، که می تواند عدم همگام سازی تمام شناسهها را در محدوده ای به یکباره ایجاد کند، احتمال موفقیت "1" دارد در حالی که پیچیدگی آن یک اجرای پروتکل است.
·        حملهقابلیت ردیابی: مزیت دشمن در این حمله تقریباً حداکثر مزایای ممکن برای دشمن در مدل همسان است، یعنی2/1. پیچیدگی این حمله سه اجرای پروتکل است.
برای مقابله با چنیننقص ها، ما پروتکل ACSPرابا استفاده از برخی تغییرات اصلاح می کنیم، به طوری که آن امنیت مورد نظر را فراهم می کند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...