کد مقاله #83 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Simulating an agile, synchronized manufacturing system
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
شبیه سازی سیستم تولید سریع و همگام سازی شده
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
مشتریان خرده فروش خواستار تنوع بیشتر، مشخصه های بیشتر و تعداد پاسخ های بیشتر به سفارشات از سوی تولید کنندگان هستند. سیستم های تولید مبلمان باید برای پاسخ به گستره سبک ها، پارچه ها و الگوهای ارائه شده توسط خرده فروشان بودند. در چنین محیطی که درست کردن بر اساس تقاضا است، سفارشات باید در دسته های منطقی و خاص دسته بندی شوند که عملکردهای کوتاه مدت آنها نیازمند نظارت وهماهنگی نزدیک در تمام واحد تولیدی است. در مورد مبل های روکش شده، ممکن است هر دسته منحصر به فرد باشد زیرا سفارشاتی را ادغام می­کند که دارای پارچه های دارای رنگ، بافت یا سبک مختلفی هستند. در صندلی پشتی دار و سایر سیستم های تولید مشابه، خطوط زیر شاخه مونتاژ با اجزاء به صورت همزمان به مونتاژ نمایی برسند. شبیه سازی ایجاد شده نماینگر یک سیستم موجود است، که خروجی مورد انتظار ر تحت شرایط تغییر عملکردی، طول صف ها(بافرها) و دفعات دگرگونی کامل دسته را در دامنه سه اندازه دسته یکنواخت و عملی تولید می­کند. بنابراین محل و وضعیت آنی اجزا ومونتاژهای فرعی اختصاص یافته به یک دسته تولیدی خاص برای ادامه وارتقای کیفیت و به کار گیری منابع به پرسنل، فضا، مواد و دیگر منابع ضروری است.
واژگان کلیدی: درست سر موقع، مونتاژ همگام سازی شده/ موازی، تولید سریع، پاسخ سریع، اندازه دسته یک شکل، شبیه سازی.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...