کد مقاله #82 زمینه: برق و الکترونیک
عنوان انگلیسی:
Voltage stability index-based reactive power compensation scheme q
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
پایداری ولتاژ براساس طرح جبران سازی توان راکتیو
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
پایداری ولتاژ براساس طرح جبران سازی توان راکتیو
چکیده:
گزارش های متعدد از کمیسون ها ما را بر آن داشت تا قطعی کلی برق در شمال آمریکا در سال 2003 را مورد بازبینی قرار دهیم. فاکتور عمده ای که باعث بدتر شدن وضعیت شد، عدم آگاهی اپراتورهای سیستم قدرت بود. به منظور بهبود جبران سازی توان راکتیو و کمک به کاهش قطعی برق به دلیل نزدیک بودن به محدوده به کار انداختن سیستم های صنعتی، باس پایداری ولتاژ بر اساس طرح جبران سازی توان راکتیو مطرح شد. باس پایداری ولتاژ (BVS)تلفیقی از محاسبه دو مدل است که شامل دو مدل دستگاه می­باشد، اولی Lو دوم خط انتقال π، که مدل Lsتوسط نویسنده مطرح می­شود. رینگ توزیع برق که از طریق فاصله های دور از دو مدل دستگاه فوق تغذیه می­شود مستلزم یک نوآوری است، مدل Lsبرای خطوط بلند یک مدل مناسب است. در ابتدا طرحی مرکب بود که سپس به پخش بار نیوتن رافسون یکی شد که شامل چند دستگاه موازی بود. تهیه این مقدمات سیستم پایه دانش را برای مونیتورینگ سیستم قدرت فراهم کرد. نتایج از به کار بستن مدل های مطرح شده و طرح ها در سیستم IEEE300در مدارات و تغییر شرایط عمل کردن به­دست آمده است که قابلیت سیستم را در فراهم آوردن سیستم مونیتورینگ بهبود یافته و توانایی جبران سازی بهینه نشان می­دهد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...