کد مقاله #8 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
The relation between meaning in life and the occurrence of drug abuse : A Retrospective study
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
ارتباط بین معناگرایی در زندگی و سوء مصرف مواد: یک مطالعه¬ی گذشته نگر
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:
بشر از زمان آغاز ثبت تاریخ، از مواد مخدر مشتق از گیاهان استفاده می­کرده است. هدف این مقاله دستیابی به رابطه­ی بین معناگرایی در زندگی و سوء مصرف مواد بوده است. یک مطالعه­ی گذشته­نگر اپیدمیولوژیک برای مقایسه­ی معناگرایی در زندگی بین یک گروه 49 نفره بستری شده از جهت سوء مصرف مواد و یک گروه 49 نفره­ی کنترل که سوء مصرف مواد ندارند، انجام شد. همه­ی شرکت­کنندگان در مطالعه، تست هدف زندگی[1] و مشخصات نگرش زندگی اصلاح شده[2] را تکمیل کردند. با هر دو روش، افراد بستری سوء مصرف کننده­ی مواد به صورت معناداری سطوح پایین­تری از معناگرایی در زندگی را نشان می­دادند. درمان مصرف مواد و برنامه­های پیشگیری­ اولیه باید در استراتژی­های مداخله­ای، توجه ویژه­ای به مقوله­ی معناگرایی زندگی داشته باشند.


[1]Purpose in Life Test
[2]Life Attitude Profile - Revised
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...