کد مقاله #76 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Integrating trust and personal values into the Technology Acceptance Model: The case of e-government
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‏های شخصی با مدل پذیرش فناوری: مورد به کارگیری خدمات دولت الکترونیک
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:
یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‏های شخصی با مدل پذیرش فناوری: مورد به کارگیری خدمات دولت الکترونیک

چکیده
مدل پذیرش فناوری (TAM) یکی از بهترین چارچوب‏ها برای درک به کارگیری‏های مرتبط با فناوری است که می‏تواند به قابلیت‏های موقعیت‏های مختلف بسط و وفق داده شود. این کار، به کارگیری خدمات دولت الکترونیک را تحلیل می‏کند و پیشنهاد می‏دهد که اعتماد و ارزش‏های شخصی در بهتر درک کردن این به کارگیری سهم دارند. به خصوص، این مطالعه یکپارچه سازی اعتماد با TAMرا به دلیل شاخصه‏های زمینه‏ی آنلاین (مثل عدم قطعیت) پیشنهاد می‏دهد. علاوه بر این، از آن‏جا که این خدمات به همه‏ی شهروندان ارائه شده است، دو ارزش شخصی بسیار مرتبط به مزایای دولت الکترونیک (فهم زمانی مشتری و نگرانی‏های محیطی)، به عنوان تعدیل کننده‏ی روابط مزبور پیشنهاد می‏شوند. نتایج حاصله نقش میانجی گری اعتماد در چارچوب TAMرا که به وسیله‏ی مدل‏های رقیب تایید شده است را نشان می‏دهد. در کنار همه‏ی این‏ها، ارزش‏های شخصی شهروندان اثر برخی از پیش نیازهای تمایل به استفاده از خدمات دولت الکترونیک را تعدیل می‏کند، که برخی نتایج جالب برای بازاریابی راهبردی سازمان عمومی را پیشنهاد می‏دهد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...