کد مقاله #74 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Rebuilding public trust in government administrations through e-government actions
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
بازسازی اعتماد عمومی نسبت به سازمان‏های دولتی توسط فعالیت در زمینه‏ی دولت الکترونیک
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
چکیده فارسی:
بازسازی اعتماد عمومی نسبت به سازمان‏های دولتی توسط فعالیت در زمینه‏ی دولت الکترونیک
چکیده
اعتماد شهروندان نسبت به اداره‏های دولتی در سراسر دنیا به دلیل اتفاقات اخیر، از قبیل موقعیت کنونی اقتصاد، موارد فساد یا افشاء سازی اطلاعات دسته بندی شده، کاهش یافته است. در این مقاله تحلیل می‏کنیم که آیا فعالیت‏های مرتبط با دولت الکترونیک می‏تواند به صورت راهبردی برای ارتقاء سطح اعتماد شهروندان نسبت به اداره‏های دولتی به کار گرفته شود. این تحقیق تایید می‏کند که کیفیت مورد انتظار از خدمات الکترونیکی عمومی تاثیر مثبتی بر روی اعتماد به اداره‏های دولتی دارد. به نوبه‏ی خود، ارتباطات اداره‏های دولتی (به عنوان مثال، کمپین برای ترویج منافع و استفاده از دولت الکترونیک) بر روی اعتماد به اداره‏های دولتی توسط شهروندان، با یک نگرش مطلوب نسبت به دولت الکترونیک تاثیر می‏گذارد. این نتایج مفاهیم شگفت انگیزی دارند و راه‏هایی را به اداره‏های دولتی برای سرمایه گذاری بهتر منابع محدود خود پیشنهاد می‏کنند تا سطح اعتماد شهروندان را بازیابند.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...