کد مقاله #73 زمینه: جامع شناسی
عنوان انگلیسی:
Organization Theory and Consumption in a Post-Modern Era
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
تئوری سازمانها و مصرف کنندگان در عصر پست مدرن
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
55,000 ريال
چکیده فارسی:
چکیده
 
در سال های اخیر، نظریه اجتماعی به طور فزاینده به مصرف کننده و تغییر ماهیت جامعه مصرف کننده تبدیل شده است.در مقابل، اعضای سازمان ها، توجه محدودی به پیامدهای مصرف گرایی و مصرف کننده برای تجزیه و تحلیل موضوع خودشان را داشته اند. در پرتو این موضوع، این مقاله در نظر دارد که بیان کند جامعه شناسی سازمانها می تواند و باید بحث مصرف و بحث های مرتبط در مورد جامعه مصرف کننده را در نظر گیرد.
استدلال ما این است که از آنجا که در جوامع معاصر، مصرف از طریق میانجی گری سازمانها حاصل میشود , باید مصرف کننده تنها از رابطه با جامعه شناسی سازمانهای توسعه یافته پیروی کند.با قرار دادن مصرف کننده در مرکز تحلیل ما، مطالعه سازمانها از دیدگاه ما، مجبور به پرداختن به سؤالات نظری و تجربی در حال حاضر در مورد ماهیت مدرن (و یا پست مدرن؟) است, جامعه، یک وظیفه دارد که گاهی اوقات توسط تحلیلگران سازمانی نادیده گرفته میشود و بلکه به طور ضمنی در مطالعه سنتی ناشی از وبر است. در این مقاله به دنبال بیان آن هستیم  که چگونه این تغییرات مناطق جدید پربار را برای مطالعه سازمانها و مصارف  میگشاید. موضوع در مورد ماهیت قدرت و هویت در جوامع مدرن است.
 
 
 
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...