کد مقاله #72 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
Prosocial knowledge mediates effects of agreeableness and emotional intelligence on prosocial ....
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی تعدیل اثرگذاری سازگاری و هوش احساسی بر رفتار اجتماعی حرفه ای از طریق دانش رفتار اجتماعی.......
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
بررسی تعدیل اثرگذاری سازگاری و هوش احساسی بر رفتار اجتماعی حرفه ای از طریق دانش رفتار اجتماعی حرفه ای به عنوان یک متغیر واسطه ای
 
چکیده:
در این پژوهش دو مطالعه  معرفی شده است که در آنها پیش بینی هایی در مورد وجود  ارتباط میان صفات اصلی، دانش و رفتار افراد که  متاثر از تئوری صفات ضمنی  هستند تکرار و گسترش یافته است. در مطالعه اول ارتباط میان صفات شخصیتی، دانش اجتماعی حرفه ای و نوع عملکرد افراد  از طریق مشارکت یک نمونه 102 نفری از افرادی که خودشان را در چالش های مرتبط قرار می دادند مورد بررسی قرار گرفت  و در مطالعه دوم این یافته ها در یک نمونه 197 تایی تکرار شده و گسترش یافت که این مطالعه هوش احساسی افراد را نیز در بر می گرفت.در هر دو بررسی صورت گرفته افرادی که هوش اجتماعی حرفه ای بالاتری دارند و امتیازات بالاتری دریافت کردند رفتار اجتماعی حرفه ای تری را از خود نشان داده اند. تحلیل واسطه ای انجام شده بیانگر ارتباطات میان تفاوت شخصیتی شرکت کنندگان از قبیل سازگاری و هوش احساسی بوده است و همچنین این موضوع بیان شده است که رفتار اجتماعی حرفه ای از طریق دانش اجتماعی حرفه ای تعدیل می شود. یافته های این پژوهش نشان داده اند که صفات و ویژگی های پایه ای در فرد به صورت غیر مستقیم بر رفتار حرفه ای اجتماعی اثر گذار بوده و این کار از طریق به کار گیری دانش افراد درباره اینکه در موقعیت های چالشی چگونه رفتاری را از خود بروز دهند قابل شناسایی است.
 
کلمات کلیدی:
رفتار اجتماعی، شخصیت، هوش احساسی، آزمون های ارزیابی موقعیت
 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...