کد مقاله #71 زمینه: روان شناسی
عنوان انگلیسی:
Angry rumination as a mediator of the relationship between ability emotional intelligence and vari
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی رابطه میان قابلیت هوش احساسی و گونه های مختلف خشم با در نظر گرفتن اندیشیدن ( نشخوار) ....
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
60,000 ريال
چکیده فارسی:
بررسی رابطه میان قابلیت هوش احساسی و گونه های مختلف خشم با در نظر گرفتن اندیشیدن  ( نشخوار) خشم به عنوان متغیر واسطه ای

چکیده:
قابلیت هوش احساسی ( AEI) با نوع رفتار تهاجمی فرد رابطه  معکوسی دارد. اگرچه ادبیات موضوع هیچ رابطه ای را میان قابلیت هوش احساسی  و بروز خشم  غیر مستقیم  و یا نشخوار خشم را نشان نداده است، اما در پژوهش های مختلف بیانگر این موضوع بوده است که افراد با هوش احساسی پایین تر بیش تر به این موضوع متمایل هستند که تفکرات حزن انگیز داشته باشند و این تفکرات را به عنوان حربه ای برای کنترل احساس خود می پندارند. هدف ار این مطالعه فراهم آوردن شواهدی مقدماتی مبنی بر رابطه میان هوش احساسی و اندیشناکی خشم نیز پرخاش غیر مستقیم می باشد. همچنین پژوهشگران اندیشناکی خشم را به عنوان یک متغیر واسطه ای در مورد ارتیاط میان حالات مختلف بروز خشم و پرخاشگری ( شامل پرخاشگری فیزیکی، لفظی و غیر مستقیم مورد بررسی قرار دادند.در این مطالعه محققین از روش آمار گیری مرحله ای استفاده کرده اند. 243 دانشجو پرسشنامه استانداردی را برای شناخت علایق متفاوتشان تکمیل کرده اند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود رابطه معکوس میان قابلیت هوش احساسی و دو شاخص اندیشناکی خشم و پرخاش غیر مستقیم بوده است. یافته های پژوهش در قالب مدل های مختلف مورد بررسی و بحث قرار گرفته است . مفاهیم و استنتاجات عملی آن نیز جهت استفاده  و کاربرد در محیط واقعی و جلوگیری از بروز رفتار پرخاشگرانه قابل استفاده می باشد.


کلمات کلیدی:
هوش احساسی، پرخاشگری، نشخوار خشم ، پرخاشگری غیر مستقیم
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...