کد مقاله #68 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
CRM in Hotel Industry
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
CRM در صنعت هتل داری
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
75,000 ريال
چکیده فارسی:
CRM در صنعت هتل داری
تحقیق شامل موارد زیر می باشد:
*تعریف مشکل پژوهش و اهداف پژوهش
تعریف مشکل شامل مطالعه موضوع "مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت هتل داری" است.
*توسعه برنامه تحقیق
منبع داده
نوع داده در نظر گرفته شده برای این موضوع داده ثانویه است. داده ها توسط فرد دیگری جمع آوری شده است و نیز فرایند آماری بر روی آن انجام شده است. داده ها از طریق کارت های تعرفه هتل ها، مجلات، روزنامه ها، مقالات و اینترنت و سوابق شرکت ها جمع آوری شده است.
تحلیل اطلاعات
گام بعدی ,استخراج یافته های مربوطه از اطلاعات جمع آوری شده است. در این پروژه، داده های جمع آوری شده به عنوان روش های CRM  در هر یک از هتل های تحت پوشش این مطالعه, ارائه شده است.
محدودیت های مطالعه
• با توجه به در دسترس بودن تنها داده های ثانویه، تصدیق داده ها قطعی نیست.
      • از آنجا که تصدیق داده ها قطعی نیست، نتایج پروژه ممکن است دقیق نباشد

     • مدیریت ارتباط با مشتری به خودی خود یک موضوع پیچیده است؛ بنابراین، ممکن است اشتباهات خاص در این فرض وجود داشته باشد.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...