کد مقاله #66 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Master Thesis of the European Master in Construction Engineering 2012-2013
تعداد صفحات انگلیسی:
36 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی برنامه های کاربردی 4D BIM برای عملکرد های مدیریت پروژه اروپا در مهندسی ساخت و ساز 2012-2013
تعداد صفحات فارسی:
46 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
230,000 ريال
چکیده فارسی:
ارزیابی برنامه های کاربردی 4D BIMبرای عملکرد های مدیریت پروژه اروپا در مهندسی ساخت و ساز 2012-2013

چکیده
بخشAECاز نظر بهره وری و عملکرد در طول چند دهه اخیر اگر آن را با سایر صنایع مقایسه نماییم در حال افول بوده است. پروژه ها اغلب با سطح بالایی از عدم قطعیت مواجه شدند و در نتیجه، کیفیت یا دامنه، هزینه و محدودیت های زمانی درمعرض خطر مداوم برآورده نشدن قرار دارند. از سوی دیگر، عواملی زیادی هستند که به نظر می رسد با توجه به سایر صنایع  باعث این زوال شده اند، و آنها باید با مدل سازمانی واقعی و مدیریت اطلاعات انجام شوند. استفاده کم از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی(ICT)، تمایل به انتقال خطرات به جای اشتراک آنها در بین ذینفعان پروژه و غلبه ی روش های قرارداد بستن غیر موثر برخی از این عوامل هستند. از سوی دیگر، مفاهیم در حال ظهور جدید، مانند فلسفه ی ساخت و ساز ناب[1]، روش تحویل پروژه یکپارچه (IPD) و روش کار مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) سعی در پایان دادن به این وضعیت دارند. ادغام فن آوری مورد مطالعه قرار گرفته  +  3D )4D زمان) نیز در روش  BIMبه منظور مدیریت بهتر زمان هسته اصلی کار حاضر است. پس از تجزیه و تحلیل الزامات نظری کلی آنها، امکانات مختلف ابزارهای 4D BIMو همچنین گردش کار مورد نیاز ارزیابی می شود، توجه ویژه ای به فرصت ها و محدودیت ها می شود. گردش کار بخش عملی با استفاده از نرم افزار زیر کامل می شود: : Autodesk Revit ® 2013, Microsoft ® Office Project    2013 وAutodesk Navisworks Manage ® 2013. این ابزارها، که اجازه اجرای روش BIMرا می دهند، به نوبه خود به منظور برآوردن و تسهیل بسیاری از کارکردهای مدیریت پروژه، در مرحله برنامه ریزی و ساخت و ساز هردو  بسیار مفید بوده اند. علاوه بر این، یک سیستم عاملکامل برای یک محیط مشترک و شفاف هستند. فرصت تجسم و شبیه سازی فرایند ساخت و ساز کلیدی برای کاهش خطرات پروژه مزبور است. با این حال، تجربه نشان می دهد که موفقیت در بهبود بهره وری تنها به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTوابسته نمی باشد، از آنجا که دستکاری اشتباه آنها می تواند در تقابل با تولید باشد. در عین حال، مقاوت در برابر تغییر مانع مهمی برای مواجهه در فرایند اتخاذ است. این دلیلی است که چرا درک چارچوبی که این ابزارها باید در آن پیاده سازی شوند بسیار مهم است، زیرا ترکیبی از ایده های گنجانده شده توسط تمامی این مفاهیم می تواند در نتیجه امری ضروری باشد. بعد از این همه، تمامی آنها به هدف مشترکی می نگرند: بهبود بخش ساخت و ساز.
کلمات کلیدی:BIM، 4D، بهره وری، محیط مشترک، شبیه سازی، تجسم،IPD، ساخت و ساز ناب.
 


[1] Lean Construction philosophy
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...