کد مقاله #65 زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Fundamental behaviour of concrete-filled pentagonal flange plate gir- ders under shear
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
رفتار اساسی شاه تیرها با فلنج های پنج وجهی پر شده از بتن تحت برش
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
چکیده فارسی:
طبق بررسی ها شاه تیرهای دارای صفحه فلنج های با مقاطع توخالی دارای مقاومت برشی خمشی بیشتری به نسبت شاه تیرهای ساخته شده از مقاطع Iشکل با صفحه فلنج های صاف می باشند.اخیرا شاه تیرهای دارای صفحه فلنج های پنج وجهی پر شده از بتن (CFPFGs)در مباحث آکادمیک مطرح شده اند که مقاومت خمشی برون صفحه ای تیر را افزایش می دهند. شکل هندسی این مقاطع شبیه به شاه تیرهای دارای فلنج مستطیلی پر شده از بتن می باشند اما نسبت عرض به عمق فلنج طوری طراحی شده که بزرگتر باشد تا کمانش محلی جان تیر را کاهش دهد. در  این تحقیق رفتار برشی اساسی CFPFG ها با جان تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته شده است. تحلیل المان محدود غیر خطی سه بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUSبرای بررسی پارامتریک به کار برده شده و مدل ها را در تقابل با داده های تجربی موجود، اعتبار سازی کرد. جهت اهداف آزمایشی و تاثیر بتن پر شده در فلنج، تیر دارای صفحه فلنج پنج وجهی توخالی SPTGنیز ساخته شد. طبق یافته ها CFPFGو SPFGها با ابعاد یکسان، شکل کمانشی یکسانی دارند CFPFGنسبت به SPFGمتناظرشان بار کمانشی بیشتری دارند. در مرحله پس کمانشی، عرض خم شده کششی در CFPFGها به نسبت SPFGها بیشتر شد. این موارد مشخص می کنند که تاثیر بتن پرشده، افزایش سختی در فلنج خواهد بود و بنابراین به جان اجازه می دهد تا بارهای برشی بیشتری را نسبت به SPFGها تحمل کند. چندین پارامتر موثر دیگر نیز مورد آزمایش قرار گرفت و یافته های مهم آنها ذکر شدند. مقاومت المان محدود با مقاومت طراحی جان ها مطابق با استاندارد EN-1993-1-5مقایسه شد که نتایج نشان داد که SPFG ها نسبت به CFPFGها اقتصادی تر خواهند بود.
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...