کد مقاله #6 زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Prioritizing Investments Across the BRIC Markets
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بازارهای BRIC
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه ( بدون ترجمه جداول و نموادرها )و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
چکیده فارسی:
نحوه رسیدگی به بازارهای BRICدر شرکت‌های ماشین‌سازی بسیار متفاوت است. به‌طورکلی، شرکت‌ها باید از راهبردهای جزئی برای هر کشور BRICو هر عملگری که در آن فعال هستند، برخوردار باشند. اما، تجربه نشان داده است که چنین راهبردهایی اغلب معیوب هستند. برای مثال، بعضی از شرکت‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری بر کشوری که بالاترین پتانسیل سوددهی را دارد بر کشورهایی که عملیات آنان به‌صورت بیشترین یا کمترین بومی‌شده است، سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما، هر راهبرد سرمایه‌گذاری که به‌جای قرار داشتن بر اساس یک راهبرد دقیق در BRIC, بر پایه الگوی بومی شدن حال شرکت استوار باشد، فرصت درک فرصت‌های کشورهای BRICبرای رشد و سوددهی را نخواهد داشت از سوی دیگر، راهبردی که بر روش استانداردشده BRICمتمرکز باشد نیز ریسک و خطرات خود را دارد چراکه سطوح مختلف بومی‌سازی نیازمند اشکال مختلف سرمایه‌گذاری است. 
نسخه انگلیسی:
لطفاً منتظر بمانید...